• 064/890-55-50, 017/404-366
 • poljvetskolavranje@mts.rs
 • Браће Рибникар бб, 17500 Врање

Јавне набавке

16.03.2023.

07.03.2023.

19.01.2023.

17.10.2022.

27.09.2022.

22.09.2022.

19.09.2022.

12.09.2022.

11.05.2022.

06.05.2022.

14.04.2022.

07.04.2022.

05.04.2022.

23.03.2022.

18.03.2022.

10.03.2022.

03.02.2022.

02.02.2022.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2022

27.01.2021.

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ 2021

11.06.2020.

1. Позив за подошење понуда за јавну набавку радова на реконструкцији анфитеатра. 11.06.2020.

2. Конкурсна доументација за јавну набавку извођење радова. 11.06.2020.

18.06.2020.

1.    ODGOVOR NA PITANJA PONUĐAČA ZA JN.405/20

2.   OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

3.   IZMENJEN JAVNI POZIV ZA JN:405/20

4.    IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN:405/20

22.06.2020.

1.    ODGOVOR NA PITANJA PONUĐAČA ZA JN.405/20 

2.    OBAVEŠTENJE O PRODUŽENJU ROKA ZA PODNOŠENJE PONUDA

3.     IZMENJEN JAVNI POZIV ZA JN:405/20

4.    IZMENJENA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JN:405/20

23.06.2020.

ZAHTEV ZA DODATNIM INFORMACIJAMA ILI POJASNJENIMA KONKURSNE DOKUMENTACIJE, JN BROJ 405/20 

ODGOVOR NA PITANJE PONJUDJACA

30.06.2020.

 Odluka o dodeli ugovora za JN 405/20


На основу члана 55 и чл. 116 Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 124/12,

14/15 и 68/15)

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА “СТЕВАН СИНЂЕЛИЋ“

17500 Врање, ул. Браће Рибникар бб

 

Објављује

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

 • Назив, адреса и интернет страница наручиоца
  1. Средња пољопривредно-ветеринарска школа „Стеван Синђелић“, ул. Браће Рибникар бб, 17500 Врање, www.poljvetskolavr.edu.rs
 • Врста наручиоца
  1. Образовна установа.
 • Предмет јавне набавке, назив и ознака из општег речника набавкеОзнака предмета јавне набавке из општег речника набавке: 45400000-Завршни грађевински радови.
 1. Предмет јавне набавке су радови на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту „Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“.
 2. Уговорена вредност5.   Критеријум за доделу уговора
 3. Најнижа понуђена цена.
 4. 3.328.153,00 динара без пдв.
 • Број примљених понуда7. Највиша и најнижа понуђена ценаНајнижа: 3.328.153,00 динара без пдв.
 1. Највиша: 4.183.368,00 динара без пдв
 2. 2 (две).
 • Највиша и најнижа понуђена цена код прихватљивих понуда
  1. Само је једна прихватљива и она је и најнижа: 3.328.153,00 динара без пдв.
 • Датум доношења одлуке о додели уговора10. Датум закључења уговора
 1. 20.11.2018.
 2. 14.11.2018.
 • Основни подаци о извођачу радоваПиб: 10054850112. Период важења уговора13. Околности које представљају основ за измену уговора
 1. Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.
 2. Уговор важи до реализације уговорних обавеза.
 3. М. број: 17000454
 4. „Темпо“ д.о.о. Врање
 1. Период важења уговора

Уговор важи до реализације уговорних обавеза.

 1. 13. Околности које представљају основ за измену уговора

Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених лица уговорних страна.

Пољопривредно-ветеринарска школа

Место: Врање

Ул. Браће Рибникар бр. бб

Деловодни број : 786

Датум: 14.11. 2018. године

На основу члана 108. став 1. Закона о јавним набавкама (”Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се

ОДЛУКА о додели уговора у поступку јавне набавке мале вредности редни број 736

 1. Уговор о јавној набавци радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту „Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце” по спроведенм поступку јавне набавке мале вредности редни број 736, додељује се понуђачу:
 2. ДОО „ТЕМПО” Врање Ул. Охридска бр. 7 матични број: 17000454 ПИБ: 100548501 са понудом заведеном под бр. 771/1 од 08.11.2018. године).
 3. Уговором са изабраним понуђачем из става 1. ове одлуке утврдиће се услови извођења радова у свему према понуди:
  1. укупна вредност понуде (без ПДВ-а): 3.328.153,00 динара;
  2. рок завршетка радова: 45 .дана; начин плаћања: Аванс у вредности од 25% што износи 832.03 8,25 динара, а преостали износ по привременим и окончаној ситуацији; гарантни рок за изведене радове:24 месеца рок за отклањање грешака: 5 (пет) дана рок важења понуде: 30 дана од дана отварања понуда.

О б р а зло же њ е

Наручилац је дана 29.10.2018. године донео Одлуку о покретању поступка јавне набавке мале вредности за набавку радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту „Унапређење      квалитета            хигијенско-здравствених       навика средњошколске          деце” по спроведенм поступку јавне набавке мале вредности редни број 736„ редни број јавне набавке 736.

Решењем број 736 од 29.10.2018. образована је Комисија за јавну набавку са задатком да изради конкурсну документацију, огласе о јавним набавкама, измене и допуне конкурсне документације, додатне информације или објашњења у вези са припремањем понуда или пријава, отвори, прегледа, оцени и рангира понуде, сачини писани извештај о стручној оцени понуда, припреми предлог одлуке о додели уговора, а ако се поступак обустави да припреми предлог одлуке о обустави поступка јавне набавке, одлучи поводом поднетог захтева за заштиту права и предузима друге радње у поступку.

Предметна набавка спроводи се у поступку набавке мале вредности. Позив за подношење понуда објављен је истовремено са конкурсном документацијом дана З 1.10.2018 године на Порталу јавних набавки и интернет сајту наручиоца. Укупан број поднетих понуда: 2. (две)

Поступак отварања понуда спроведен је дана 08.11.2018. године, у просторијама наручиоца Пољопривредно-ветеринарске школе у Врању, ул. Браће Рибникар бр. бб у 12:30 часова. Записником је констатовано да је благовремено, до истека рока за подношење понуда дана

08.11.2018. године до 10:00 часова пристигле 2. (две) понуде следећих понуђача:

Редни број број под којим је понуда заведена назив или шифра понуђача датум пријема  
1. 771 „Термовент-дуо” доо Врање 08.11.2018. 09:30
2. 771/1 „Темпо” доо Врање 08.11.2018. 09:45

Неблаговремених понуда није било.

Приликом прегледа и стручне оцене понуде у складу са чланом 107. став 1. ЗЈН, Комисија је утврдила да следећа понуда садрже битне недостатке у смислу члана 106. ЗЈА, и као такве их ОДБИЈА КАО НЕПРИХВАТЉИВУ, и то:

Ред. број Назив понуђача Недостатак због којег се понуда одбија као неприхватљива:
1. „Термовент-дуо”доо Врање Комисија је утврдила следеће недостатке понуде:Понуђач није попунио, потписао и оверио Модел уговораПонуђач није у Обрасцу изјаве о одговорним извођачима радова навео име и презиме одговорног извођача радоваПонуђач није приложио изјаву о испуњавању услова из чл. 76 Закона о јавним набавкама везану за кадровски капацитет.Понуђач није приложио ниједан доказ о испуњавању додатних услова везаних за технички капацитет.Понуђена цена је изнад процењене вредности јавне набавке

Приликом прегледа и оцене понуда, констатовано је даје следећа понуда благовремена, не садржи недостатке у смислу члана 106. ЗЈА, одговарајућа је, не ограничаваја нити условљава права наручиоца или обавезе понуђача и не прелази износ процењене вредности, па се сматра ПРИХВАТЉИВОМ у смислу члана З. став 1. тачка 33) зјн:

Редни број   број под којим је понуда заведена назив или шифра понуђача
1. 771/1   „Темпо” доо Врање

Рачунска исправност понуда

Утврђено је да пристигла прихватљива понуда не садржи рачунске неправилности.

Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена

Тачком 5.16 Конкурсне документације у предметном поступку као критеријум за доделу уговора одређен је критеријум „најнижа понуђена цена”.

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке.

Редни број Назив понуђача Укупна вредност понуде (у динарима, без ПДВ-а) Рок завршетка радова(Календарски х дана од дана увођења у посао) Гарантни рок за изведене радове од дана комисијске примопредеај е-месеци) Рок и начин плаћања(висина ав анса %) Рок важен понуде о, дана отварања пој
1. „Темпо” доо Врање 3.328.153,00 45 24 до 45 данаАванс 25% 30

Назив, односно име понуђача чија је понуда најповољнија:

После стручне оцене понуда, констатује се да понуђене цене нису веће од упоредиве тржишне цене, па предлаже наручиоцу да уговор за јавну набавку радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту „Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце” за потребе наручиоца, редни број 736 додели:

ДОО „Темпо” Врање Ул. Охридеска бр. 7. матични број: 17000454 ПИБ: 100548501

са понудом заведеном под бр. 771/1 од 08.11.2018. године), са следећим елементима понуде:

укупна вредност понуде (без ПДВ-а):З .328.153,00 динара; рок завршетка радова: 45 дана; начин плаћања: Аванс у вредности од 25% што износи 832.038,25 динара, а преостали износ по привременим и окончаној ситуацији; гарантни рок за изведене радове: 24 месеца рок за отклањање грешака: 5 (пет) дана; рок важења понуде:З0 дана од дана отварања понуда.

Изабрани понуђач извршава набавку самостално

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог именоване Комисије за јавне набавке о избору најповољније понуде, те је на основу законског овлашћења донело одлуку о додели уговора како је наведено у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Против ове одлуке заинтересовано лице може наручиоцу поднети захтев за заштиту права у року од 5 дана од дана објаве на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

Место: ВРАЊЕ

Ул.Браће Рибникар бр.бб

Деловодни број : 736

Датум: 31.11. 2018. године

Број јавне набавке: 736

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДA

 

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца

Наручилац је Средња пољопривредно-ветеринарска школа, Врање, ул.Браће Рибникар бр.бб, 17500 Врање, www.poljvetskolavr.edu.rs

 1. Врста наручиоца: средња школа
 1. Врста поступка јавне набавке

Jавнa набавкa мале вредности.

 1. Предмет јавне набавке, назив и ознака оз општег речника набавке

Предмет јавне набавке су радови – реконструкција санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце» у Средњој пољопривредно-ветеринарској школи у Врању.

Ознака предмета јавне набавке из општег речника набавке: 4540000-радови на реконструкцији.

 1. Критеријум за доделу уговора

Критеријум за оцену понуда и доделу уговора је „најнижа понуђена цена“.

 1. Начин преузимања конкурсне документације

            Конкурсна документација се може преузети сваким радним даном од 08:00-14:00 часова у просторијама Средње пољопривредно-ветеринарске школе,Врање,ул.Браће Рибникар бр.бб, на интернет страници наручиоца www.poljvetskolavr.edu.rs и на порталу Управе за јавне набавке www.ujn.gov.rs

 1. Начин и рок подношења понуде

Понуђачи подносе понуде препорученом поштанском пошиљком или лично у затвореној коверти на адресу: Средња пољопривредно-ветеринарска школа, Врање, ул.Браће Рибникар бр.бб, 17500 Врање, са назнаком «не отварати – понуда за набавку радова – реконструкција санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“ ,ЈН мале вредности бр. 736 и са пуним називом, адресом, бројем телефона и отиском печата понуђача на полеђини.

Понуде доставити до 08.11.2018. најкасније до 10:00 часова, укључујући и понуде послате поштом.

Све понуде приспеле по истеку рока из претходног става сматраће се неблаговременим, неће бити разматране и наручилац ће их неотворене вратити понуђачима са назнаком да су поднете неблаговремено.

 1. Место, време и начин отварање понуда

Отварање понуда је јавно и обавиће се у згради Средње пољопривредно-ветеринарске школе у Врању,ул.Браће Рибникар бр.бб.

Отварање понуда ће започети 30 минута по истеку рока за подношење понуда, 08.11.2018. године, односно у 10:30 часова.

 1. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда

Представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда уколико пре отварања понуда предају овлашћеном лицу наручиоца уредна овлашћења понуђача у којима се наводи име и презиме овлашћеног лица и број његове личне карте. Овлашћење треба да је уредно заведено код понуђача.

 1. Рок за доношење одлуке о додели уговора

Одлука о додели уговора биће донета у року од 3 (три) дана од

дана отварања понуда.

 1. Лице за контакт

Проф.Срђан Васиљевић

Тел. 064/0214847 или 064/8236108

e-mail:poljvetskolavranje@mts.rs

СРЕДЊА ПОЉОПРИВРЕДНО-ВЕТЕРИНАРСКА ШКОЛА

ГРАД ВРАЊЕ

Ул. Браће Рибникар бр.бб

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ

САНИТАРНОГ ЧВОРА И СВЛАЧИОНИЦА ПО ПРОЈЕКТУ

,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика

средњошколске деце“

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Редни број 736

Октобар. 2018. године

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама (,,Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (,,Сл. гласник РС“ бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 736 и Решења о образовању комисије за спровођење поступка јавне набавке број 736, припремљена је:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

у  поступку јавне набавке мале вредности

за јавну набавку радова – радови на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“

редни број јавне набавке 736

Конкурсна документација садржи:

 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
 3. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА
 4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА
 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
 7. СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА
 8. МОДЕЛ УГОВОРА
 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
 10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ
 11. ОБРАЗАЦ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈА
 12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОДГОВОРНОМ ИЗВОЂАЧУРАДОВА
 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ
 1. 1.Подаци  о наручиоцу

Наручилац :  Средња пољопривредно-ветеринарска школа

Адреса :   Ул. Браће Рибникар бр.бб.

 Интернет страница : www.poljvetskolavr.edu.rs 1.2. Врста поступка  јавне набавке

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

1.3. Предмет  јавне набавке

Предмет јавне набавке број 736 су радови на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“.

1.4. Циљ поступка

Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци.

1.5. Контакт 

Лице за контакт Срђан Васиљевић,проф.

Е – mail адреса : poljvetskolavranje@mts.rs

 1. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

2.1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке број 736  су радови  на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“шифра из ОРН: радови на реконструкцији 454000

2.2. Партије

Јавна набавка није обликована у партије.

 1. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА, НАЧИН СПРОВОЖЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЖИВАЊЕ ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА И РОК ИЗВРШЕЊА

Предмет јавне набавке је извођење радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“ на адреси наручиоца Средња пољопривредно-ветеринарска школа, Врање, ул. Браће Рибникар бр. бб.

Врста, спецификација, количина и опис радова који су предмет јавне набавке, детаљно су приказани у Обрасцу бр. 2 табеларни део понуде (Предмер радова).

Захтеви у погледу квалитета, количина и описа радова:

Све радове неопходно је извести стручно уз примену одговарајућих и одобрених стандарда и техничких норматива и употребу материјала одговарајућег квалитета.

Сви радови се изводе по датим описима у предмеру радова и техничким условима грађења, садржаним у Спецификацији радова. Уколико је неки детаљ непотпун или нејасан, понуђач је приликом сачињавања понуде дужан де се благовремено обрати Наручиоцу, ради давања објашњења.

Сав материјал и опрема која се уграђује за радове по уговору морају бити у сагласности са одговарајућим и одобреним стандардима, првокласног квалитета. Неће се одобрити или прихватити материјал слабијег квалитета од прописаног, а сви радови се морају обавити пажљиво, стручно и са првокласном израдом.

Квалитет  материјала мора бити доказан  атестима произвођача, где је понуђач коме буде додељен уговор дужан да исте и достави.

Сва претходна испитивања материјала, опреме и свега осталог што се користи на радовима., организује и врши Извођач, а цену истих понуђач је дужан да укалкулише у понуђене јединичне цене.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све зависне трошкове који могу произићи из предмета набавке у вези са извршењем уговора.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова, у складу са релевантним прописима. Наручилац може поверити Извођачу радова извођење и вишкова радова који прелазе 10% уговорене вредности, уколико Извођач радова прихвати да исте изведе по већ уговореним јединичним ценама.

Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могућа у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, извођење вишкови радова се неће уговарати анексом уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести по налогу Надзорног органа и уговореним јединичним ценама уз сагласност Наручиоца, што ће бити констатовано и Записником о коначном обрачуну вредности изведених радова.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији – у упутству понуђачима и евентуално накнадно послатим додатним објашњењима.

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је Наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила озбиљност и квалитет понуде.

Услови и начин плаћања:

Рок плаћања до 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове.

Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.

Рок за завршетак радова:

Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 45 (четрдесет пет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао од стране Надзорног органа и исти мора бити документован и усаглашен са приложеним динамичким планом реализације.

Место извођења радова:

Средња пољопривредно-ветеринарска школа, Врање,ул.Браће Рибникар бр.бб

 1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то:

Обавезни услови Начин на који се доказује исуњеност услова
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); Испуњеност услова понуђач доказује достављањем попуњене,потписане и оверене Изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона
Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);
Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији(чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);
Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона)
Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет набавке (чл. 75 ст. 1. тач. 5. Закона)[уколико је иста предвижена законом] [важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране надлежног органа]

Понуђач који учествује у поступку предметне набавке, мора испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона, и то:

Додатни услови Начин на који се доказује исуњеност услова
   
   
·                 да располаже неопходном механизацијом, грађевинским машинама и техничком опремом и алатима неопходном за реализацију радова који су предмет јавне набавке, и то:-          транспортно превозно средство за одвоз шута ( једно)-          хилт за рушење зидова ( два)-          мешалица за припремање малтера и бетона( једна) Копије Извода из пописне листе која мора да садржи: прву страну, последњу страну са потписима чланова пописне Комисије и стране на којима су назначени захтевани технички капацитети. Понуђач је дужан да сваку страну овери печатом, стави потпис одговорног лица и да видно означи захтеване техничке капацитете. За опрему (техничке капацитете) купљену у 2018. години доставља се фотокопија фактуре (са јасно назначеним позицијама захтеваних техничких капацитета). Као доказ може се доставити и уговор о закупу или лизингу за предметну опрему [за моторна возила приложити копију важеће саобрћајне дозволе и полисе осигурања за предметно возило]
– – да располаже потребним бројем квалификованог особља, односно да у радном односу на неодређено и/или одређено време има:·                одговорних извођач радова, и то:·                грађевинске струке са личном лиценцом бр. 410, 411, 412, 413, 414 или 415извршилаца 1·                 извршилаца одговарајуће квалификационе структуре, и то:·                КВ или ВКВ зидара             извршилаца 4·                КВ или ВКВ керамичара      извршилаца 4·                КВ или ВКВ молера             извршилаца 4·                КВ или ВКВ водоинсталатера                                                                                извршилаца 4·                КВ или ВКВ електричара     извршилаца 4·                КВ или ВКВ столар извршилаца 1

 

Изјава понуђача о располагању потребним кадровским капацитетомилиКопија обрасца М-3а, М или другог одговарајућег обрасца из кога се види да је запослени пријављен на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно) и копија доказа о обучености радника (за одговорне извођаче радова – фотокопија личне лиценце са потврдом Инжењерске коморе Србије да је наведени носилац лиценце члан Инжењерске коморе Србије и да му одлуком Суда части издата лиценца није одузета).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којојпромени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.

Образац 1

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач_____________________________________________________________________,           

                                                                     [навести назив понуђача]

у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“, редни број 736, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:

  • да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  • да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавнедажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији);
  • да је при састављању понуде поштовао обавезе којепроизилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животнесредине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.     Образац 1б О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА                                                                [навести назив подизвођача]
  • у поступку јавне набавке мале вредности за набавку радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“, редни број 736, потврђује да испуњава услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то:
  • Подизвођач ___________________________________________________________________ 
  • И З Ј А В У
  • У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу
  • У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
  • ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА
  •  
  •  
  •  
  • Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
  • Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________
  • Место:_____________                                                                             Понуђач:
  •  
  • да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар;
  • да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;
  • да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавнедажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиштена њеној територији);
  • да је при састављању понуде поштовао обавезе којепроизилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животнесредине, као и да нема забрану обављања делатностикоја је на снази у време подношења понуде.   Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом Понуђач подноси понуду на српском језику.Званични језици бивших СФРЈ република (осим српског) сматрају се страним језицима.5.2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНАНа полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.Понуду доставити на адресу: Средња пољопривредно-ветеринарска школа, улица Браће Рибникар бр.бб, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку радова –реконструкција санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце, редни број 736 – НЕ ОТВАРАТИ.Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 08.11.2018. године до 10,00 часова.Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа.Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде.У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. Представник понуђача, пре почетка јавног отварања понуда дужан је да поднесе наручиоцу писмено овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда,које је заведено код понуђача, оверено печатом и потписано од стране одговорног лица понуђача.Понуда мора да садржи:
  •  
  • Јавно отварање понуда обавиће се дана 08.11.2018. године [истог дана када истиче рок за подношење понуда] са почетком у 10,30 часова, у просторијама наручиоца на адреси улица Браћа рибникар број бб у згради Средње пољопривредно-ветеринарске школе, уз присуство овлашћених представника понуђача.
  • Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће сенеблаговременом и биће враћена по окончању поступка отварања понуда неотворену, са назнаком да је поднета неблаговремено.
  •  
  •  
  • У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
  • Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.
  •  
  • Уколико је неки од докумената на страном језику понуђач, поред тог документа мора да достави и превод на српски језик, оверен од стране судског тумача, уколико у конкурсној документацији није другачије назначено.
  • 5.1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА
  • 5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА  КАКО ДА САЧИНЕ  ПОНУДУ
  •  
  • Датум:_____________                         М.П.                     ______________________________
  • Место:_____________                                                                     Подизвођач:
  •  
 • попуњен, од стране понуђача потписан и печатом оверенОбразац понуде;
 • попуњене, од стране понуђача потписане и печатом оверене изјаве које су садржане у обрасцима који су саставни део конкурсне документације, с тим да образац Трошкови понуденије неопходно попунити и потписати;
 • доказе о испуњавању обавезних и додатних услова од којег зависи прихватљивост понуде;
 • попуњен, потписан и печатом оверен модел уговора.Понудом мора бити доказано испуњење обавезних и додатних услова као и посебних захтева наручиоца у погледу околности од којих зависи прихватљивост понуде.Обрасци који су саставни део конкурсне документације се могу користити искључиво за попуњавање и унос захтеваних података, а њихова садржина и форма се не могу мењати. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образацакоји подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона),који морају бити потписани и оверени печатом од стране свагог понуђача из групе понуђача.У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији(изузев образаца којиподразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона.5.3. ПАРТИЈЕ Подношење понуде са варијантама није дозвољено.5.5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕПонуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.Измена понуде за јавну набавку радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“,, редни број 736 – НЕ ОТВАРАТИ.По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.5.6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧПонуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље 6.) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. Понуду може поднети група понуђача.
 • Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81.ст. 3 Закона и то податке о:
 • 5.8. ЗАЈЕДНИЧКА  ПОНУДА
 • Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова.
 • Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4.конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјавеизпоглаваља 4. одељак 3.).
 • Понуђач у Обрасцу понуденаводиназив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу.
 • 5.7. ПОНУДА СА  ПОДИЗВОЂАЧЕМ
 • У Обрасцу понуде (поглавље 6.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем.
 • Понуђач може да поднесе само једну понуду.
 •  
 • На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
 • Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Средња пољопривредно-ветеринарска школа., улица Браће Рибникар број ббса назнаком:
 • У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде.
 •  
 • 5.4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
 • Предметна набавка није обликована по партијама.
 •  
 • Напомена:
 • У случају да понуђач у својој понуди поднесе неки образац који не одговара оригиналном обрасцу из конкурсне документације, такве ће се понуда сматрати неисправном и као таква ће бити одбијена.
 • Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће бити одбијена због битних недостатака понуде.
 •  
 • члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,
 • опис послова сваког од понуђача из групе понушача у извршењу уговора.Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом.  Висина траженог аванса може бити највише 25% од укупно уговорене вредности предметних радова.Плаћање се врши уплатом на рачун Извођача радова.5.9.2. Рока за завршетак радова Средња пољопривредно-ветеринарска школа у Врању, ул.Браће Рибникар бр.бб.5.9.4. Захтев у погледу рока важења понудеУ случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 5.10.ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНАЦена мора бити исказана у динарима без припадајућег пореза, са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке.Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, која значајно одступа у односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. Изабрани понуђач је дужан да достави:
 • 5.11. ПОДАЦИ  О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА  ОБЕЗБЕЂЕЊА  ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА  ПОНУЂАЧА
 • Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у динарима.
 • У цене исказане у понуди морају бити укључени сви трошкови који могу настати на основу ове јавне набавке.
 • ЦЕНА  У ПОНУДИ
 •  
 • Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.
 • Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
 •  
 • 5.9.3. Место извођења радова
 • Рок за завршетак свих радова не може бити дужи од 45 (четрдесетпет) календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао и исти мора бити документован и усаглашен са приложеним динамичким планом реализације.
 •  
 • Рок плаћања до 45 дана од дана службеног пријема исправно испостављеног рачуна за извршене радове.
 • 5.9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања
 • 5.9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ
 • Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.
 • Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име задругара.
 • Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу 4. конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова.
  • Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у тренутку потписивања уговора,уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом “без протеста“, роком доспећа “по виђењу“ и роком важења 15 (петнаест) данадужим од уговореног рока за испоруку предметних добара.
  • Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања уговора,уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 10% одвредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом “без протеста“, роком доспећа “по виђењу“ и роком важења 60 (шездесет)дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за случајнеизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.
  • Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, увисини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, укорист наручиоца, која треба да буде са клаузулом “безпротеста“, роком доспећа “по виђењу“ и роком важења5 (пет) дана дуже од дана трајања уговора. Наручилацможе наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о упису менице урегистар.5.12. ПОДАЦИ О  ДРЖАВНОМ ОРГАНУ  ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ  ИЛИ СЛУЖБИ  ТЕРИТОРИЈАЛНЕ  АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ  САМОУПРАВЕ  ГДЕ СЕ МОГУ  БЛАГОВРЕМЕНО  ДОБИТИ ИСПРАВНИ  ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ  ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ  ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИПодаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 5.13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ Заинтересовано лице може, у писаном облику на е-маил: poljvetskolavranje@mts.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ,,Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, јавна набавка редни број 736. Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију  или мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није дозвољено. После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума : Најнижа понуђена цена. Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за завршетак предметних радова.5.18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које има интерес за закључење уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама Закона.Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом ниј другачије одређено.О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за заштиту права.Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са одредбама члана 150. Закона.У складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права, које је објављено на интернет страници Републичке комисије за заштиту права, као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1.тачка 6) Закона, прихватиће се:2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати републичке административне таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке административне таксе;4) Потврда издата  од стране  Народне банке  Србије, која  садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србијеу складу са законом и другим прописом.Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. -167. Закона.5.20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕНУ случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112.став 2. тачка 5) Закона.       Образац 2Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“,редни број 736,наручиоца Средња пољопривредно-ветеринарска школа,Врање, ул.Браће Рибникара бр.бб.1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
  •  
  •  
  • 6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 10 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.
  •  
  •  
  • 3) Потврда издата  од стране  Републике  Србије, Министарства  финансија, Управе  за трезор, која  садржи све  напред поменуте  елементе, за  подносиоце  захтева за  заштиту права (корисници  буџетских  средстава, корисници  средстава  организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор;
  • 1) Потврда о  извршеној  уплати републичке  административне  таксе из члана 156. Закона;
  • Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.
  • Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.
  • После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка јавне набавке, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивању одлуке на Порталу јавних набавки.
  • Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.
  • Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштомна e-mail: poljvetskolavranje@mts.rs. или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца Средња пољопривредно-ветеринарска школа, улица Браће Рибникар број бб.
  • Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији.
  • 5.19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА
  • Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.
  •  
  • 5.17. ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ
  •  
  • 5.16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА  ЗА ДОДЕЛУ  УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ  КРИТЕРИЈУМА  НА ОСНОВУ  КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ  УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА  ЗА ДОДЕЛУ  ПОНДЕРА ЗА  СВАКИ ЕЛЕМЕНТ  КРИТЕРИЈУМА
  •  
  •  
  • У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
  • Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.
  • 5.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА  ОД ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА
  • Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона.
  • По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну документацију.
  • Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.
  • 5.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ
  • Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.
  •  
  • Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и социјалне политике.
  • Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија.
  •  
  • У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење.
  •  
Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
Име особе за контакт:  
Електронска адреса понуђача (e-mail):  
Телефон:  
Телефакс:  
Број рачуна понуђача и назив банке:  
Лице овлашћено за потписивање уговора  

2) ПОНУДУ  ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

 

 

 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  
2) Назив подизвођача:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
  Проценат укупне вредности набавке који ће извршити подизвођач:  
  Део предмета набавке који ће извршити подизвођач:  

Напомена: Табелу ?Подаци о подизвођачу? попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
2) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  
3) Назив учесника у заједничкој понуди:  
  Адреса:  
  Матични број:  
  Порески идентификациони број:  
  Име особе за контакт:  

Напомена: Табелу ?Подаци о учеснику у заједничкој понуди? попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Укупна вредност понудеу динарима без ПДВ-а  
Укупна вредност понудеу динарима са ПДВ-ом  
   
Рок за завршетак радова(не може да буде дужи од 45 календарских дана рачунајући од дана увођења извођача у посао) __________ дана
Начин плаћања Аванс у вредности од __________ %  што износи _______________ динара (највише 25 %), а преостали износ по привременим и окончаној ситуацији
Рок плаћања(до 45 дана од дана пријема фактуре) __________ дана
Гарантни рок за изведене радова(не може бити  краћи од две  године рачунајући од дана комисијске примопредаје објекта/радова)  
Рок за отклањање грешака __________ дана
Рок важења понуде(минимум 30 дана од дана  отварања понуда) ________ дана од дана отварања понуда

Изјављујем да подношењем понуде у потпуности прихватам услове из јавног позива за доделу уговора и све услове из конкурсне документације.

Одговорно изјављујем да су све информације садржане у понуди истините и свестан сам да ме давање нетачних или непотпуних информација може довести до искључења из овог поступка јавне набавке.

Место:_____________                                                                       Понуђач:

Датум:_____________            М.П.                             ____________________________

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде

 1. СПЕЦИФИКАЦИЈА  РАДОВА

 

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН
ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА
           
           
Р.бр. О П И С Јед. Мере Количина Јединична цена у дин. без ПДВ Цена у дин. без ПДВ4×5
1 2 3 4 5 6
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        
1 Демонтажа старих врата на мокрим чворовима и свлачионицама. Одвожење шута на депонији удаљеној до 5 км.        
  Обрачун по ком. ком. 31,00    
2 Демонтажа постојећих браварских преградних зидова, столарских и дрвених делова истих. Одвожење шута на депонији удаљеној до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 7,50    
3 Демонтажа постојеће санитарије у мокрим чворовима. Одвожење шута на депонији удаљеној до 5 км.        
  Обрачун по ком. ком. 30,00    
4 Демонтажа постојеће санитарије у свлачионицама. Одвожење шута на депонији удаљеној до 5 км.        
  Обрачун по ком. ком. 7,00    
5 Рушење постојећих плафона од трске у свим мокрим чворовима. Одвожење шута на депонији удаљеној до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 114,42    
6 Рушење постојећих преградних зидова од блок опеке д=20цм и пуне опеке д=12цм. Одвожење шута на депонији до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 132,28    
7 Рушење постојећих фасадних зидова, избијање отвора са употребом светла, од блок опеке д=25цм. Одвожење шута на депонији до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 3,00    
8 Рушење постојећих преградних зидова у мокрим чворовима од пуне опеке д=15цм. са керамичким плочицама. Одвожење шута на депонији до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 80,00    
9 Разбијање постојећих подова у мокрим чворовима са керамичким плочицама. Одвожење шута на депонији до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 135,78    
10 Разбијање постојећих подова у свлачионицама. Одвожење шута на депонији до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 101,04    
11 Разбијање плочица зидова у свлачионицама и зидова код мокрих чворова. Одвожење шута на депонији до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 208,40    
12 Стругање и шпакловање свих зидних површина свлачионица и ходника ка спортској сали. Одвожење шута на депонији до 5 км.        
  Обрачун по м2. м2 181,34    
13 СВЕГА:        
           
II ЗИДАРСКИ РАДОВИ        
           
1 Зидање унутрашњих преградних зидова од шупље блок-опеке д=20цм. у продужном малтеру 1:3:9. зидови су код мокрих чворова.        
  Обрачун по м2. м2 4,48    
2 Зидање преградних зидова од шупље блок-опеке д=12цм. у продужном малтеру 1:3:9 са потребним АБ серклажима у свим мокрим чворовима.        
  Обрачун по м2. м2 142,00    
3 Малтерисање унутрашњих новоозиданих зидова мокрих чворова, кречним малтером 1:2:6, у два слоја. Други малтер радити малтером „сејанцем“.        
  Обрачун по м2. м2 268,00    
4 СВЕГА:        
           
III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ      
           
1 Бетонирање мршавим бетоном МБ20, пода свих мокрих чворова у слоју од 4-6 цм. са припремом за хидроизолацију.        
  Обрачун по м2. м2 77,00    
2 Бетонирање пода новог мокрог чвора бетоном МБ30 у слоју д=4-6цм. по хидроизолацији.        
  Обрачун по м2. м2 37,42    
3 СВЕГА:        
           
IV ИЗОЛАТЕРСКИ И НИВЕЛАЦИЈСКИ РАДОВИ        
           
1 Набавка и уградња саморазливајуће подне масе за нивелацију подних површина, типа Церезит или Хенкел, д=0,5-1,5цм.        
  Обрачун по м2. м2 114,41    
2 Набавка и уградња хидроизолације, премаз у два слоја типа Полицем уз премаз и зидова до 30 цм. Висине од подова у свим санитарним чворовима и свлачионицама.        
  Обрачун по м2. м2 192,27    
3 Премаз свих пробоја у поду и зидовима инсталација воде и канализације хидроизолацијом.        
  Обрачун по ком. ком. 70,00    
4 СВЕГА:        
           
V СТОЛАРСКИ РАДОВИ        
           
1 Израда, транспорт, монтажа и уградња унутрашњих једнокрилних врата        
  Обрачун по ком.        
  Унутрашња врата вел. 60/205 ком. 17,00    
  Унутрашња врата вел. 80/205 ком. 4,00    
  Унутрашња врата вел. 90/205 ком. 10,00    
2 Израда,транспорт, монтажа и уградња ПВЦ столарије, застакљене термопан стаклом д=4+12+4мм.        
  Преградни зид величине 190/290 ком. 4,00    
  Прозор величине 60/100 ком. 3,00    
3 СВЕГА:        
           
VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        
           
1 Глетовање свих зидних површина старих и нових зидова у две руке са крајњим шмирглањем.        
  Обрачун по м2. м2 159,72    
2 Глетовање свих плафонских површина у две руке са крајњим шмирглањем.        
  Обрачун по м2. м2 132,27    
3 Моловање свих плафона и зидова пуном дисперзијом у две руке премаза.        
  Обрачун по м2. м2 191,99    
4 СВЕГА:        
           
VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        
           
1 Поплочавање подова керамичким противклизним плочицама 1 класе у свим мокрим чворовима и свлачионицама на грађевинском лепку без фуге димензија 30×30цм.        
  Обрачун по м2. м2 142,27    
2 Облагање свих зидних површина керамичким плочицама 1 класе димензија 20×30 на грађевинском лепку за керамику у мокрим чворовима по целој висини зида.        
  Обрачун по м2. м2 153,00    
3 Облагање свих зидних површина керамичким плочицама 1 класе димензија 20×30 на грађевинском лепку за керамику у свлачионицама по целој висини зида.        
  Обрачун по м2. м2 115,98    
4 СВЕГА:        
           
VIII ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ        
           
1 Демонтажа постојећег унутрашњег канализационог развода са одвозом до депоније удаљене до 5км..        
  Обрачун по м м 160,00    
2 Демонтижа постојећег развода водовода од ФеЗн цеви који је доступан са разбијањем зидова,подова. Одвоз до депоније удаљене до 5км.        
  Обрачун по м м 230,00    
3 Набавка и монтажа ПВЦ канализационих цеви у поду или по вертикали са пратећим фитинзима.        
  Обрачун по м м 195,00    
4 Набавка и монтажа свих ФеЗн цевиса свим фитинзима и фазонским комадима са узидном уградњом.        
  Обрачун по м м 285,00    
5 Набавка и уградња санитарних елемената и остале опреме у свим мокрим чворовима и свлачионицама.        
  Обрачун по ком.        
  лавабои ком. 10    
  писоари ком. 6    
  вц шоље ком. 14    
  туш када ком. 1    
  бојлери ком. 2    
  славине умиваоника ком. 10    
  туш славине ком. 6    
  огледала ком. 10    
  аксесоари за тоалет ком. 10    
6 СВЕГА:        
           
VIII ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ        
           
1 Набавка, испорука и уградња плафонске светиљке у мокрим чворовима и свлачионицама ЛЕД извора светла. Испоручује се у комплету са извором светла и опремом за рад.        
  Обрачун по ком. ком. 11,00    
2 Набавка, испорука и уградња електричних зидних сушилица за руке.        
  Обрачун по ком. ком. 6,00    
3 Набавка, испорука и уградња електричних каблова за напајање са потребним прекидачима.        
  Обрачун по м м 125,00    
4 СВЕГА:        
            
           
  РЕКАПИТУЛАЦИЈА        
  ГРАЂЕВИНСКИХ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИХ РАДОВА    
I ПРИПРЕМНИ РАДОВИ        
II ЗИДАРСКИ РАДОВИ        
III БЕТОНСКИ И АРМИРАНО-БЕТОНСКИ РАДОВИ      
IV ИЗОЛАТЕРСКИ И НИВЕЛАЦИЈСКИ РАДОВИ        
V СТОЛАРСКИ РАДОВИ        
VI МОЛЕРСКО-ФАРБАРСКИ РАДОВИ        
VII КЕРАМИЧАРСКИ РАДОВИ        
  УКУПНО:        
           
           
  ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА        
  ГРАЂЕВИНСКИ И ГРАЂЕВИНСКО-ЗАНАТСКИ РАДОВИ    
  ХИДРОТЕХНИЧКИ РАДОВИ        
  ЕЛЕКТРО-ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ        
  УКУПНО:        

Место:_____________                                                                              Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     ____________________________

 1. МОДЕЛ УГОВОРА

Напомена:

Понуђач је обавезан да модел уговора попуни потребним елементима на одговарајућим местима, а овлашћено лице оинуђача потписује и оверава печатом модел угоора, чиме се потврђује да прихвата елементе модела уговора. У случају закључења уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или више подизвођача, подизвођачи морају бити наведени у уговору.

 1. Средња пољопривредно-ветеринарска школа, из Врања, улица Браће Рибникар бб, Матични број: 07412088, ПИБ 100406149, кога заступа директор Саша Радичевић(у даљем тексту: Наручилац) и

2.______________________________________________________________, из _________________________, улица________________,број ______, матични број ______________________, ПИБ ________________,кога заступа директор ___________________ (у даљем тексту: Извођач),

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима/подизвршиоцима:

а) __________________________________________________________________

б) ___________________________________________________________________

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати ?са подизвођачима/подизвршиоцима?, ако наступа  са подизвођачима прецртати ?са понуђачима из групе понуђача? и попунити податке).

з а к љ у ч у ј у:

УГОВОР

О ИЗВОЂЕЊУ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ САНИТАРНОГ ЧВОРА И СВЛАЧИОНИЦА

Уговорне стране констатују:

– Да је Наручилац на основу чл. 39, 52. став 1. и 61.Закона о јавним набавкама (Службени гласник РС, брoj 124/12, 14/15 и 68/15 у даљем тексту: Закон), на основу позива за подношење понуда који је објављен на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца, дана 31.10.2018. године, спровео поступак мале вредности за јавну набавку радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“, редни број 736,

– Да је Извођач у својству Понуђача доставио понуду број __________________ од __________2018. године (у даљем тексту: Понуду), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне документације и саставни је део овог уговора,

– Да је Наручилац,у  складу са  чланом 108. став 3. Закона,на основу  понуде Извођача и Одлуке о додели уговора број ……………………………………. од ………………………….2018. године, доделио уговор о јавној набавци за Извођачу.

Члан 1.

Предмет овог Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са набавком радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,, Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце “, у свему у складу са Понудом и Техничком спецификацијом које су саставни део Уговора.

Извођач је дужан да изведе уговорене радове на начин и у роковима који су одређени уговором, прописима и правилима струке. Уговореним радовима сматрају се и вишкови радова.

Ради извршења радова који су предмет овог уговора, Извођач се обавезује да обезбеди радну снагу, материјал, и изврши грађевинске и друге неопходне радове.

У складу са Понудом, Понуђач ће реализацију уговора делимично поверити (навести назив и седиште, ПИБ сваког ангажованог подизвођача) уколико је понуђач у Понуди наступио са подизвођачем/има):

 1. ____________________________________________________,
 2. ____________________________________________________

Члан 2.

Уговорена вредност предметних радова износи укупно ____________________ динара без ПДВ-а (словима:__________________________________), односно ________________________ са ПДВ-ом (словима: _________________________________________________), а утврђена је на основу количина и јединичних цена из понуде Извођача, број ________ од __________2018. године.

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена.

Осим вредности рада, материјала и услуга неопходних за извршење уговора, уговорена цена обухвата и све остале зависне трошкове Извођача.

Јединичне цене из понуде важе и за вишкове, односно мањкове радова, ако не прелазе 10% од уговорених количина радова.

Цена одређена у укупном износу обухвата и вредност непредвиђених радова за које је извођач у време закључења уговора знао или је морао знати да се морају извести.

Члан 3.

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи начин:

–  _____% што износи_____________ динара, на име  авансапо испостављеном Предрачуну за исплату аванса и истовременог достављања бланко сопствене меницe и меничног овлашћења за повраћај исплаћеног аванса у корист Наручиоца,

– _____% што износи ______________ динара, по испостављеним привременим и окончаној ситуацији, сачињених на основу оверених листова грађевинске књиге, потписаним и овереним од стране стручног надзора, с тим што окончана ситуација мора износити минимум 10% од уговорене вредности.

Извођач је у обавези да комплетан износ уплаћеног аванса оправда закључно са последњом испостављеном привременом ситуацијом или испостављеном окончаном ситуацијом, уколико се комплетан износ преосталих радова фактурише окончаном ситуацијом без испостављања привремених ситуација.

Кoмплетну документацију неопходну за оверу привремене ситуације: листове грађевинске књиге, одговарајуће атесте за уграђени материјал и другу документацију Извођач доставља стручном надзору који ту документацију чува дo примопредаје и коначног обрачуна, у супротном се неће извршити плаћање тих позиција,  што Извођач признаје без права приговора.

Плаћање се врши на рачун Извођача број _______________________ код ________________________ банке (попуњава Понуђач, уколико је у питању заједничка понуда, УПИСАТИ БРОЈЕВЕ РАЧУНА СВИХ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, уколико јеуговором између чланова групе понуђача предвиђено да се плаћање врши навише различитих рачуна).

Члан 4.

Датум увођења у посао стручни надзор уписује у грађевински дневник, а сматраће се да  су се стекли услови за увођење извођача у посао након испуњења следећих услова:

 • да је Наручилац уплатио Извођачу уговорени аванс под условима из члана 3. Уговора;
 • да је Наручилац предао Извођачу инвестиционо техничкудокументацију-Главни пројекат, Локацијску и Грађевинскудозволу сходно  Закону о планирању и изградњи, односнонеопходне техничке спецификације и опис позиција радова уколико се ради о пословима текућег и инвестиционог одржавања објеката.
 • да је Наручилац обезбедио Извођачу несметан прилаз градилишту.Под датумом завршетка радова сматра се дан њихове спремности за примопредају и технички преглед уколико радови подлежу истом, а што стручни надзор на позив одговорног извођача радова констатује уписом у грађевински дневник. Извођач има право на продужење рока само у случају:2. у случају  прекида рада  изазваних  актом надлежних  органа за  које није  одговоран  Извођач,4. у случају прекида радова који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом Извођача;Захтев за продужење рока грађења Извођач подноси одмах по сазнању за околности, а у року од 5 (пет) дана од дана сазнања за околност, а најкасније 10 (десет) дана пре истека рока за завршетак радова. Уговорени рок је продужен када уговорне стране у форми Анекса уговора о томе постигну писмени споразум. Члан 6.Наплату уговорне казне из става 1. овог члана Наручилац ће извршити, без претходног питања и пристанка Извођача, умањењем рачуна наведеног у окончаној ситуацији.Постојање и износ штете наручилац мора да докаже.Члан 7.Извођач радова је такође дужан и да:
 • Извођач  се обавезује да радове који су предмет овог Уговора изведе стручно ускладу са понудом, и квалитетно, према пројектима, техничкој документацији и техничкој спецификацији радова, важећим законским и подзаконским прописима, техничким прописима, нормативима и стандардима који важе за предметну врсту радова, опште усвојеним правилима струке и пажњом доброг привредника, као и да исте по завршетку преда Наручиоцу.
 •  
 • Ако је Наручилац, због закашњења у извођењу или предаји изведених радова, од Извођача, претрпео штету која је већа од износа уговорне казне, може од њега захтевати накнаду штете, односно поред уговорне казне и разлику до пуног износа претрпљене штете, у складу са законом.
 • Уколико Извођач не заврши радове који су предмет овог уговора у уговореном року, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% (промила) од укупно уговорене вредности (са ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 5% од укупне вредности уговорених радова.
 •  
 • У случају да Извођач не испуњава предвиђену динамику, обавезан је да уведе више извршилаца без права на захтевање повећаних трошкова или посебне накнаде. Ако Извођач падне у доцњу са извођењем радова, нема право на продужење уговореног рока због околности које су настале у време доцње.
 • 5. у случају измене пројектно-техничке документације по налогу Наручиоца под условом да обим радова по измењеној пројектно-техничкој документацији знатно (преко 10%) превазилази обим уговорених радова.
 • 3. у случају  да временски  услови онемогућавају  квалитетно  извођење радова по техничким прописима,
 • 1. елементарних  непогода и дејства више силе,
 • Члан 5.
 • Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.
 • Извођач је у обавези да уговорене радове изведе у року од __________  календарских дана рачунајући од дана увођења Извођача у посао.
 • да пре почетка радова Наручиоцу достави решење о именовању одговорног  извођача радова;
 • да се строго придржава мера заштите на раду;
 • да набави и угради опрему и материјал који по квалитету одговара техничкој документацији, техничкој спецификацији, условима и стандардима, као и да,о свом трошку, обави сва потребна испитивања материјала и опреме;
 • обезбеди атесте за уграђене материјале и опрему;
 • да обезбеди довољну радну снагу на месту извођења радова и благовремену испоруку материјала и опреме за извођење уговорених радова;
 • да уведе у рад више смена, продужи смену или уведе у рад више извршилаца без права на повећање трошкова и без посебне накнаде за то, уколико не испуњава предвиђену динамику;
 • да обезбеди безбедност свих лица на месту извођења радова и примену Закона о безбедности и здравља на раду и свих подзаконских аката, тако да се Наручилац ослобађа свих одговорности према државним органима, што се тиче безбедности, прописа о заштити животне средин и радно-правних прописа за време укупног трајања извођења радова до предаје радова Наручиоцу;
 • радове врши у уговореном року;
 • о свом трошку отклони сву штету трећим лицима која настане за време и у вези са извођењем уговорених радова;
 • у току извођења радова одржава место извођења радова и редовно уклања сав отпадни материјал;
 • на погодан начин обезбеди и чува место извођења радова, изведене радове, опрему и материјал од пропадања, оштећења, крађе или уништења, од увођења у посао до примопредаје изведених радова;
 • да испуни све уговорене обавезе стручно, квалитетно, према важећим стандардима за ту врсту посла и у уговореном року;
 • – да уредно води све књиге предвиђене законом и другимпрописима Републике Србије;
 • – да омогући вршење стручног надзора на објекту;
 • да поступи по свим основаним примедбама и захтевима Наручиоца датим на основу извршеног надзора и да у томциљу, у зависности од конкретне ситуације, о свом трошку, изврши поправку, рушење или поновно извођење радова, замену набављеног или уграђеног материјала, опреме, уређајаи постројења или убрза извођење радова када је запао удоцњу у погледу уговорених рокова;
 • да гарантује квалитет изведених радова, употребљеног материјала и набављене опреме;
 • комисијски учествује у примопредаји и коначном обрачуну;
 • – да по завршеним радовима одмах обавести Наручиоца да језавршио радове и да је спреман за њихову примопредају;
 • отклони све недостатке по записнику Комисије за примопредају изведених радова, у року који одреди Комисија;
 • врши све друге радове у оквиру својих овлашћења неопходних за реализацију предметне јавне набавке.Члан 8.
 • Наручилац се обавезује да :
 •  
  • да Извођача уведе у посао, предајући му инвестиционо-техничку документацију и грађевинску дозволу уколико радови подлежу овој обавези, као и да му обезбеди  несметан прилаз градилишту;
  • обезбеди вршење стручног надзоранад извршењемуговорних обавеза Извођача, о чему закључује посебануговор са стручним надзором;
  • контролу над извршењем уговорних обавеза преко својих стручних служби;
  • учествује у раду комисије за примопредају и коначан обрачун изведених радова са стручним надзором и Извођачем.Члан 9.За материјал коју уграђује Извођач, важи у погледу садржине и рока, гаранција произвођача опреме, с тим што је извођач дужан да сву документацију о гаранцијама произвођача опреме, заједно са упутствима за употребу, прибави и преда наручиоцу.  Члан 10.Извођач је дужан да на захтев Наручиоца, поднесе потребне атесте о квалитету материјала, елемената, делова које уграђује на објекту, а по потреби и да испита квалитет материјала код за то овлашћене стручне организације.Уколико Наручилац утврди да уграђени материјал, не одговара стандардима и техничким прописима одбија их и забрањује њихову употребу. У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета.У случају да је због употребе неквалитетног материјала угрожена безбедност објекта, Наручилац има право да тражи да Извођач поруши изведене радове и да их о свом трошку поново изведе у складу са техничком документацијом и уговорним одредбама. Уколико Извођач у одређеном року то не учини, Наручилац има право да ангажује другог Извођача искључиво на трошак Извођача по овом уговору. Извођач је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Наручиоца, отклони, о свом трошку, све недостатке који се односе на уговорени квалитет изведених радова, уграђених материјала и опреме, а који нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим недостацима.Извођач није дужан да отклони оне недостатке који су настали као последица нестручног руковања и употребе, односно ненаменског коришћења.Члан 12.За извођење вишкова радова потребна је писмена сагласност наручиоца.Вишкове радова за које је Извођач од Наручиоца и Стручног надзора добио сагласност за извођење или чије извођење је уговорено Анексом овог уговора, Извођач не може фактурисати кроз привремене ситуације, већ исте може фактурисати само окончаном ситуацијом и то тек након сачињавања Записника о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова. У случају да се појави потреба за извођењем додатних радова који нису укључени у првобитни предмер и предрачун радова, Извођач је дужан да застане за извођем радова. Извођач може и без претходне сагласности Наручиоца, а уз сагласност стручног надзора, извести хитне непредвиђене радове, уколико је њихово извођење нужно за стабилност објекта или за спречавање штете, а изазвани су променом тла, појавом воде или другим ванредним и неочекиваним догађајима, који се нису могли предвидети.Наручилац може раскинути уговор уколико би услед ових радова цена морала бити знатно повећана, о чему је дужан да без одлагања обавести извођача.Извођење хитних непредвиђених радова Наручилац и Извођач ће уговорити у складу са процедуром дефинисаном Законом.Члан 15.Спремност изведеног објекта/радова за примопредају својим потписом у грађевинском дневнику потврђује надзорни орган о чему обавештава Наручиоца који преузима обавезу формирања комисије за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.Комисију за примопредају и коначан обрачун радова образује Наручилац, а чине је два представника Наручиоца, и један представник Извођача уз присуство Стручног надзора и Одговорног извођача радова..У току примопредаје и коначног обрачуна изведених радова, Извођач је обавезан да комплетну оригинал техничку документацију и документацију вођену у току реализације уговора (градилишну, атестну, записнике о испитивању, гарантне листове и упутства за употребу) записнички преда Наручиоцу.  Уколико изведени радови подлежу техничком пријему и издавању употребне дозволе Извођач  се обавезује да комисији достави сву неопходну документацију и податке о изведеним радовима.Евентуално уступање отклањања недостатака другом извођачу Наручилац ће извршити на рачун извођача, с тим што је дужан да поступа као добар привредник.Извођач се такође обавезује да поступи по примедбама комисије за технички пријем радова и отклони уочене недостатке како би се наручиоцу омогућило добијање позитивног мишљења и прибављање употребне дозволе. Коначна количина и вредност радова по овом уговору утврђује Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радовва на бази стварно изведених радова оверених у грађевинској књизи од стране одговорног извођача радова и стручног надзора и усвојених јединичних цена из понуде које су фиксне и непроменљиве.Окончана ситуација за изведене радове се испоставља након сачињавања Записника о коначном обрачуну вредности изведених радова. Наручилац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима што Наручилац и Извођач признају:- ако Извођач  радове изводи  неквалитетно и ако изведени радови не одговарају прописима или стандардима за ту врсту радова и квалитету из понуде Извођача, а Извођач није поступио по примедбама стручног надзора;У случају једностраног раскида уговора од стране Извођача Наручилац има право да за радове који су предмет овог уговора ангажује другог извођача и активира гаранцију за добро извршење посла. Извођач је у наведеном случају обавезан да надокнади Наручиоцу штету, која представља разлику између цене предметних радова по овом уговору и цене радова новог извођача за те радове.Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са отказним роком од 15 дана од дана достављања изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. Изабрани понуђач је дужан да достави:
  •  Члан 18.
  • У случају раскида уговора, Извођач је дужан да изведене радове обезбеди од пропадања, да наручиоцу преда пројекат изведеног стања, као и записник комисије о стварно изведеним радовима до дана раскида уговора. Трошкове сноси уговорна страна која је одговорна за раскид уговора.
  • Сву штету која настане раскидом уговора сноси Извођач, а овај уговор признаје за извршну исправу без права приговора
  • – у случају  недостатка  средстава  за његову  реализацију.
  • – у случају да се на основу грађевинског дневника утврди да Извођач неоправдано касни са извођењем радова дуже од 15 радних дана у односу на уговорену динамику, као и ако Извођач не изводи радове у складу са пројектно-техничком документацијом или из неоправданих разлога прекине са извођењем радова.;
  • Члан 17.
  • Примопредаја и коначни обрачуну вредности изведених радова, могу бити верификовани посебним или јединственим записником, о чему одлуку доноси Комисија за примопредају и коначни обрачун вредности изведених радова.
  • Комисија за примопредају и коначни обрачун изведених радова сачињава Записник о коначном обрачуну изведених радова.
  • Члан 16.
  • Наручилац ће у моменту примопредаје радова од стране Извођача примити на коришћење изведени објекат/радове.
  • Технички преглед радова и исходовање употребне дозволе обезбедиће Наручилац.
  • Грешке, односно недостатке, које утврди комисија за примопредају и коначан обрачун, Извођач мора отклонити без одлагања. Уколико те недостатке Извођач не почне да отклања у року од 5 дана по пријему позива од стране Наручиоца и ако их не отклони у споразумно утврђеном року, Наручилац ће радове поверити другом извођачу радова на рачун Извођача.
  • Комисија сачињава записник о примопредаји и коначном обрачуну који потписују сви чланови комисије.
  • Примопредаја и коначан обрачун изведених радова врши се комисијски најкасније у року од 15 дана од завршетка радова..
  • Извођач о завршетку радова који су предмет овог Уговора обавештава Наручиоца и стручни надзор, а дан завршетка уписује се у грађевински дневник.
  •  
  • Извођач има право на правичну накнаду за учињене неопходне трошкове и исплату дела цене за до тада извршене радове.
  • Извођач и стручни надзор су дужни да истог дана када наступе околности из клаузуле 1. овог члана, о томе обавесте наручиоца.
  • Члан 14.
  • Додатни радови изведени без сагласности Наручиоца и писано закљученог посебног уговора правно су неважећи и наручилац исте неће финансирати.
  • Члан 13.
  • Уколико се у току реализације закљученог уговора, табеларним прегледом вишкова и мањкова радова, утврди да је вредност и количина мањкова радова у номиналном износу већа од утврђене вредности и количина вишкова радова, и да је финансирање неопходних позиција вишкова радова могуће у оквиру већ укупно уговореног износа финансијских средстава, за извођење вишкови радова неће се закључивати анекс уговора. У овом случају вишкове радова Извођач радова ће извести уз сагласност Наручиоца а по налогу Надзорног органа, по већ уговореним јединичним ценама, што ће бити констатовано и Записником о квалитативној и квантитативној примопредаји и коначном обрачуну изведених радова.
  • Јединичне цене за све позиције из усвојене понуде извођача радова бр._________ од _________________ за које се утврди постојање вишка радова остају фиксне и непроменљиве, а извођење вишка радова до 10% количине неће утицати на продужетак рока завршетка радова. Вишкове радова, који су усвојени од стране наручиоца, Извођач ће извести на основу допунске понуде и анекса овог уговора.
  • Уколико се током извођења радова који су предмет овог уговора, појави потреба за извођењем вишкова радова на појединим позицијама (због грешке у предмеру радова или грешке у техничкој документацији или погрешно извршене процене), Извођач је дужан да застане са том врстом радова и писмено обавести стручни надзор и Наручиоца.
  •  
  • Ако Извођач не приступи извршењу своје обавезе, из претходног става, по пријему писменог позива од стране Наручиоца, Наручилац је овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на терет Извођача.
  • Члан 11.
  • Стручни надзор над извођењем уговорених радова се врши складу са Законом о планирању и изградњи.
  • Извођач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања материјала. Поред тога, он је одговоран уколико употреби материјал који не одговара квалитету.
  • Опрему која се уграђује у објекат набавља Извођач, уз сагласност Наручиоца, и она мора одговарати пројектно-техничкој документацији, техничким нормативима и утврђеним стандардима.
  • Материјал и његова израда, који се употребљава за извођење уговорених радова, мора одговарати опису радова, техничкој документацији и техничким нормативима и одговорност за његовквалитет сноси Извођач.
  •  
  •  
  •  
  • Гарантни рок за изведене радова је  _____ година (минимум 2 године)и почиње да тече од дана комисијске примопредаје објекта/радова.
  •  
  • Бланко сопствену меницу (соло меницу) за повраћај исплаћеног аванса, у тренутку потписивања уговора,уредно оверену и потписану од стране овлашћеноглица, и менично овлашћење, у корист наручиоца, којатреба да буде са клаузулом “без протеста“, рокомдоспећа “по виђењу“ и роком важења 15 (петнаест) данадужим од уговореног рока за испоруку предметних добара.
  • Бланко сопствену меницу (соло меницу) за добро извршење посла, у тренутку потписивања уговора,уредно оверену и потписану од стране овлашћеноглица, и менично овлашћење, у висини од 10% одвредности уговора, без ПДВ-а, у корист наручиоца, која треба да буде са клаузулом “без протеста“, роком доспећа “по виђењу“ и роком важења 60 (шездесет)дана дуже од уговореног рока за испоруку предметних добара. Наручилац може наплатити меницу за случајнеизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.
  • Бланко сопствену меницу (соло меницу) за отклањање грешака у гарантном року, на дан примопредаје предметних добара, уредно оверену и потписану од стране овлашћеног лица, и менично овлашћење, у висини од 5% од вредности уговора, без ПДВ-а, укорист наручиоца, која треба да буде са клаузулом “безпротеста“, роком доспећа “по виђењу“ и роком важења5 (пет) дана дуже од дана трајања уговора. Наручилацможе наплатити меницу за случај неизвршавања или несавесног и/или неблаговременог извршења уговором преузетих обавеза,од стране понуђача.У случају да се уговор додели групи понуђача која је поднела заједничку понуду сваки појединачни понуђач из заједничке понуде доставља оверену сопствену меницу и менично овлашћење. За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о облигационим односима, Закона о планирању и изградњи, одредбе Посебних узанси о грађењу и други релевантни прописи.Члан 20.У случају да спор не може да буде решен споразумно, за решавање истог надлежан је Привредни суд у Београду.Члан 21.        ЗА  НАРУЧИОЦА                                                             ЗА ИЗВОЂАЧА_______________________                                                             ____________________________                                                                                                              [навести назив понуђача],
  • доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:
  • У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _________________________________
  • Образац 3
  •  
  • 9. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Овај уговор сачињен је у 6 (четири) истоветна примерка, од којих по 3 (два) примерка задржава свака уговорна страна.
  •  
  • Сва спорна питања која настану у вези са извршењем овог уговора, уговорне стране решаваће споразумно применом позитивних законских прописа.
  •  
  • Члан 19.
  • Меница обавезно мора бити регистрована у складу са Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“, бр. 56/2011). Уз меницу се обавезно доставља и копија интернет странице НБС о уписуменице урегистар.
  • Меница мора бити регистрована у регистру код НБ Србије (доставити и потврду из регистра НБС). Изабрани понуђач је у обавези да приликом достављања менице и меничног овлашћења преда копије картона са депонованим потписима овлашћених лица Извођача.
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД
   
   
   
   
   
   
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум: М.П. Потпис понуђача
     
 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Образац 4

У складу са чланом 26. Закона, _____________________________________________,

[навести назив понуђача],

даје:

И З Ј А В У

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке радова на реконструкцији санитарног чвора и свлачионица по пројекту ,,Унапређење квалитета хигијенско-здравствених навика средњошколске деце“, број 736, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача
     

Напомена:у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције.Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције.Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) Закона.

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Образац 5

И З Ј А В А

ПОНУЂАЧА О ОБИЛАСКУ ЛОКАЦИЈЕ

Изјављујем да је представник понуђача дана ________________. 2018. године, извршио обилазак локације и објекта, на којој се изводе радови који су предмет јавне набавке и да је исти стекао увид у све потребне податке и информације неопходне за припрему понуде.

Такође изјављујем да је понуђач у потпуности упознати са свим условима градње и извођења радова и да они, сада видљиви, не могу бити основ за било какве накнадне промене у понуђеним роковима реализације предмета јавне набавке и промене понуђених јединичних цена.

Место:_____________                                                                         Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________

Напомена: За понуђача који наступа са подизвођачима образац попуњава и оверава само понуђач.За групу понуђача, образац попуњава, потписује и оверава само носилац посла – овлашћени члан групе понуђача.

 1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

Образац 6

И З Ј А В А   П О Н У Ђ А Ч А

О ОДГОВОРНИМ ИЗВОЂАЧИМА РАДОВА

У сврху реализације предмета јавне набавке мале вредности – извођења радова у складу са техничким условима из конкурсне документације, важећим законима и прописима, уколико се понуда оцени као прихватљива и најповољнија, биће именована следећа стручна лица ? одговорни извођачи радова.

 

Редни број Име и презиме Број лиценце
1.    
2.    
3.    
4.    

Место:_____________                                                                         Понуђач:

Датум:_____________                         М.П.                     _______________________________